Sponsoren

Dir als Patron oder Privatpersoun wëllt eis ënnerstëtzen?

Da kontaktéiert eis op charity2000@rokkumirokka.lu fir weider Detailer punkto Sponsoring oder Member-Donateur.

Elo schonn e grousse Merci !

 


Vous, en tant que patron ou particulier, voulez nous soutenir ?

Alors contactez-nous via charity2000@rokkumirokka.lu pour avoir de plus amples informations à propos du Sponsoring ou sur les membres-donateur.

 Nous vous remercions d’ores et déjà !

 

 

Donnateuren vun de Muséksstécker :

- Becker Lara

- Hamen-Limpach Simone

- yo.ko.graphics

-Mme Wolff Michelle